Teos koostuu kahdesta abstraktin värisestä videoinstallaatiosta, jotka projisoidaan vastakkaisille seinille Opetushallituksen tilojen hissin aulassa.
Pekka Sassi: Kolmas Väri, 2021. Kuva: Pekka Sassi

Julkisen taiteen tilaamiseen ja rahoittamiseen on monia tapoja. Monipuoliset rahoitus- ja tilausmallit soveltuvat erilaisten tilaajatahojen käyttöön, niin kunnille ja muille julkishallinnollisille tahoille kuin yksityisille rakennuttajille. Vakiintuneita hyviä käytäntöjä soveltamalla taidetta voi hankkia keskenään hyvin erilaisiin kohteisiin ja tarkoituksiin.

Prosenttiperiaate

Suomessa vakiintunein tapa toteuttaa julkista taidetta on kunnan tekemä päätös sitoutumisesta prosenttiperiaatteeseen. Tällöin kunta käyttää noin yhden prosentin rakennushankkeiden kustannuksista taiteeseen. Prosenttiperiaatteeseen voi sitoutua kaikessa kunnan rakentamisessa tai tapauskohtaisesti suurimmissa kohteissa, kuten kouluissa ja terveyskeskuksissa. 

 • kunnallinen päätös prosenttiperiaatteen noudattamisesta julkisessa rakentamisessa ja peruskorjauksissa
 • kunta päättää käyttää noin yhden prosentin rakennuskustannuksista taiteeseen
 • kunta voi noudattaa prosenttiperiaatetta joko kaikessa rakentamisessa tai tapauskohtaisesti

Prosenttiperiaatteen voivat ottaa käyttöön myös muut kuin kuntatoimijat. Siihen ovat sitoutuneet muun muassa Aalto-yliopisto ja Turun ammattikorkeakoulu.

Taiteen edistämiskeskus neuvoo ja tukee uusia prosenttiperiaatteen mukaisia taidehankkeita avustuksin.

Taidevelvoite

Kunta tai kaupunki voi eri tavoin velvoittaa myös yksityisiä rakennuttajia sitoutumaan prosenttiperiaatteeseen ja taidehankintojen rahoittamiseen.

Taidevelvoite tontinluovutusehdoissa

 • taiteen rahoittamisen ja tilaamisen tapa, jossa kunnan tai kaupungin prosenttiperiaatepäätöstä toteuttaa käytännössä rakennuttaja
 • velvoittaa rakennuttajan sitoutumaan taideteosten toteuttamiseen
 • velvoittavaa taideohjelmaa suppeampi, mutta yhtä sitova malli

Rahastomalli

Rahastomalli tarkoittaa, että rakennuttajilta kerätään määrätty osa rakennuskustannuksista yhteiseen rahastoon, jonka varoilla hankitaan taidetta.

 • osuus voidaan määrittää esimerkiksi tietyksi euromääräksi rakennusoikeuden kerrosneliömetriä kohden
 • alueen rakennuttajat osallistuvat taidehankkeisiin kerryttämällä yhteistä rahastoa, jonka varoista taideteokset hankitaan
 • mahdollistaa prosenttiperiaatteen laajentamisen kulttuuritapahtumiin, sillä rahastosta voidaan rahoittaa myös erilaisia kulttuuritapahtumia.

Julkisen taiteen periaatteet

Julkisen taiteen periaatteet on suunnitelma, joka määrittelee taiteen rahoittamisen ja toteuttamisen sekä ylläpidon tavat kunnassa tai kaupungissa. Periaateohjelma voi sisältää erilaisia taidehankintojen malleja, joita sovelletaan eri tavoin kohteesta riippuen.

Periaateohjelmassa määritellään taidehankkeen tai ­hankkeiden tavoitteet, taiteen hankintatavat, taiteen ylläpidon periaatteet ja tahot sekä rahoitusmallit ja muut taloudelliset seikat. Julkisen taiteen periaatteet kertovat myös, kuinka tilaajien, rakennuttajien, arkkitehtien, erikoisalojen suunnittelijoiden, taiteilijoiden ja käyttäjien yhteistyö toteutetaan. Toteuttamisesta vastaa usein monialainen taidetyöryhmä, ja kokonaisuutta koordinoi taidemuseo, taidekoordinaattori tai muu julkisen taiteen asiantuntija.

 • Määrittelee poikkihallinnolliset prosessit, joilla taidetta toteutetaan ja ylläpidetään.
 • Voi olla ehdotus julkisen taiteen kehittämiseksi tai velvoittavat periaatteet.

Taideohjelma

Taideohjelma tarkoittaa yleissuunnitelma taiteen käytöstä rakennuskohteessa tai tietyllä alueella, kuten kaupunginosassa. Taideohjelma asettaa tavoitteet taiteen toteutukselle sekä taiteen hankinta- ja rahoitustavoille. Se voi olla joko ohjeellinen tai velvoittava.

Ohjeellinen taideohjelma

 • Asemakaavan liitteeksi voidaan laatia ohjeellinen taideohjelma, joka ei valvoita myöhempää suunnittelua ja rakentamista.

Velvoittava taideohjelma

 • Taideohjelma on velvoittava, jos siinä kirjatut ohjeet liitetään tontinluovutusehtoihin tai ohjelman noudattamisesta sovitaan muulla tavoin kunnan ja alueen rakennuttajien kesken.