Tältä sivulta löydät julkinentaide.fi-verkkopalvelun saavutettavuusselosteen sekä sivuston ylläpitäjän Suomen Taiteilijaseura ry:n tietosuojaselosteen.

Saavutettavuusseloste

Tämä saavutettavuusseloste koskee sivustoa osoitteessa julkinentaide.fi ja on laadittu 19.3.2021.

Suomen Taiteilijaseura ry vastaa tästä sivustosta ja pyrkii takaamaan tämän verkkosivuston saavutettavuuden kulloinkin voimassa olevan lainsäädännön mukaisesti.

Palvelun saavutettavuuden on toteuttanut ulkopuolinen organisaatio Grok-IT.

Saavutettavuusseloste liittyy Lakiin digitaalisten palveluiden tarjoamisesta ja Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviin (EU) 2016/2102

Digipalvelun saavutettavuuden tila

Verkkosivusto täyttää saavutettavuusdirektiivin vaatimukset osittain.

Puutteet saavutettavuudessa

Sivustolla on tällä hetkellä alla luetellut puutteet verkkosisällön saavutettavuusohjeiden (WCAG 2.1 tasot A ja AA) noudattamisessa.

2. Kohtuuton rasite

Kaikki sivustolla olevat PDF-liitetiedostot eivät vielä ole saavutettavuusvaatimusten mukaisia. Osa liitetiedostoista on laadittu ennen 23.9.2019. Liitetiedostot korjataan saavutettavuusvaatimusten mukaisiksi mahdollisimman pian, mutta ei-saavutettavia tiedostoja saattaa vielä löytyä.

Tarvittaessa liitteet ja muu ei-saavutettava materiaali on mahdollista pyytää erikseen saavutettavana versiona ottamalla sähköpostitse yhteyttä osoitteeseen aaf@artists.fi.

Palaute saavutettavuudesta

Huomasitko saavutettavuuspuutteen sivustollamme? Kerro se meille ja teemme parhaamme puutteen korjaamiseksi.

Voit antaa saavutettavuuspalautetta sähköpostitse osoitteeseen aaf@artists.fi.

Valvontaviranomainen

Jos huomaat sivustolla saavutettavuusongelmia, anna siitä ensin palautetta meille eli sivuston ylläpitäjälle. Vastauksessa voi mennä 14 päivää.

Jos et ole tyytyväinen saamaasi vastaukseen tai et saa vastausta lainkaan kahden viikon aikana, voit tehdä ilmoituksen Etelä-Suomen aluehallintovirastoon. Etelä-Suomen aluehallintoviraston sivulla kerrotaan tarkasti, miten ilmoituksen voi tehdä ja miten asia käsitellään.

Valvontaviranomaisen yhteystiedot

Etelä-Suomen aluehallintovirasto
Saavutettavuuden valvonnan yksikkö
www.saavutettavuusvaatimukset.fi
saavutettavuus(at)avi.fi
puhelinnumero vaihde 0295 016 000

 

 

Rekisteri- ja tietosuojaseloste

Julkinentaide.fi-sivuston ylläpitäjä Suomen Taiteilijaseura ry noudattaa henkilötietojen käsittelyssä EU:n yleistä tietosuoja-asetusta 2016/679 (“GDPR”), joka astui voimaan 25.5.2018. Käsittelemme vain sellaisia henkilötietoja, joiden käsittely on perusteltua asiakassuhteeseen, sopimuksiin, sivuston käyttöön, lakisääteisiin velvoitteisiin tai henkilön suostumukseen perustuen.

Tämä tietosuojaseloste on EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen 2016/679 13 artiklan mukainen.

Rekisteri

Suomen Taiteilijaseuran ylläpitämä julkinentaide.fi -verkkopalvelu.

Rekisterinpitäjä

Suomen Taiteilijaseura – Konstnärsgillet i Finland
Y-tunnus: 0117013-2                                             
Iso Roobertinkatu 3–5 A 22, 00120 Helsinki       
Sähköposti: aaf@artists.fi
Puhelin: +358 50 5432 545

Rekisteriasioista vastaava henkilö
Toiminnanjohtaja Annukka Vähäsöyrinki
Sähköposti: aaf@artists.fi
Puhelin: +358 50 5432 545


Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus ja oikeusperusta

Henkilötietojen käsittely perustuu henkilöstä riippuen joko rekisteröidyn itsensä antamaan suostumukseen, sopimukseen tai rekisteröidyn saamaan oikeutettuun etuun (asiakassuhde, jäsenyys).

Julkinentaide.fi-sivuston uutiskirjeen tilauslomake ohjaa käyttäjän Suomen Taiteilijaseuran hallinnoimien uutiskirjeiden tilauslomakkeeseen. Lomakkeen välityksellä kerätyt henkilötiedot perustuvat aina rekisteröidyn suostumukseen (lomakkeiden käyttäminen on vapaaehtoista).

Suomen Taiteilijaseuran sidosryhmärekisterissä ylläpidetään seuran toimintaan liittyviä henkilötietoja. Tietoja käsitellään sovittujen palvelujen tuottamiseen, palvelujen ja tuotteiden toimittamiseen sidosryhmille, tuotteiden ja palveluiden kehittämiseen, sidosryhmäsuhteen hoitamiseen ja kehittämiseen liittyen sekä tilastollisiin tarkoituksiin.

Tietoja voidaan käyttää markkinointiin, suoramarkkinointiin ja markkinoinnin kohdistamiseen sidosryhmään kuuluvalle henkilölle. Henkilöllä on oikeus kieltää hänelle kohdistettu suoramarkkinointi. Kielto esitetään kirjallisesti rekisterinpitäjälle.

Tietoja ei käytetä automatisoituun päätöksentekoon tai profilointiin.
 

Rekisterin tietosisältö

Sidosryhmärekisterissä voidaan käsitellä muun muassa seuraavia, rekisterin käyttötarkoituksen kannalta tarpeellisia tietoja: Etunimi, Sukunimi, Asema, Yhteystiedot (osoite, puhelinnumero, sähköpostiosoite), Yritys/organisaatio, Toimiala.

Tietoja säilytetään niin kauan, kun henkilö on siinä asemassa, johon perustuen hänen tietonsa on rekisteriin merkitty. Vanhentuneet tiedot poistetaan henkilön oman pyynnön perusteella tai määräaikaistarkistusten perusteella aina kalenterivuoden lopussa.

Uutiskirjeiden tilauslomakkeelta kerätään seuraavat henkilötiedot, jotka uutiskirjeen tilaaja on ilmoittanut: nimi, organisaatio, sähköpostiosoite, puhelinnumero. Säilytämme tilauslomakkeiden kautta kertyneitä henkilötietoja sen ajan kuin on uutiskirjeiden välittämisen kannalta tarpeellista.

Lisäksi keräämme julkinentaide.fi -sivuston analytiikkatyökalujen avustuksella seuraavia anonymisoituja henkilötietoja:
 

Sivuston käyttö- ja selaustiedot

Käytetyn laitteen tunnistetiedot

Keräämme näitä tietoja kehittääksemme viestintäämme. Säilytämme analytiikan avulla kerättyjä anonymisoituja henkilötietoja 38 kuukautta. Anonymisoidut tiedot eivät ole yhdistettävissä kehenkään tiettyyn henkilöön.

Säännönmukaiset tietolähteet

Henkilötietoja kerätään rekisteröidyltä itseltään tai julkisista tietolähteistä.

Henkilötietojen luovutus

Yksilöityjä henkilötietoja ei luovuteta ulkopuolisille lukuunottamatta jäljempänä tarkemmin määriteltyä tietojen siirtoa uutiskirjeviestinnän toteuttamista varten tai lakiin perustuvaa luovutusta viranomaisille.

Anonymisoituja henkilötietoja voidaan luovuttaa kolmansille osapuolille kuten analytiikkakumppaneille.

Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Suomen Taiteilijaseura käyttää uutiskirjeviestinnässään suomalaisen Gruppo Software Oy:n australialaista Campaign Monitor -sähköpostipalvelua, jolloin henkilötietoja siirtyy Euroopan Unionin ulkopuolelle. Henkilötiedot ovat kuitenkin suojattuna henkilötietolain edellyttämällä tavalla.

Rekisterin suojauksen periaatteet

Yksilöityihin henkilötietoihin on pääsy vain rekisterinpitäjän henkilökunnalla ja alihankkijoilla. Rekisterinpitäjä varmistaa, että henkilöt, joilla on oikeus käsitellä henkilötietoja, ovat sitoutuneet noudattamaan salassapitovelvollisuutta tai heitä koskee asianmukainen lakisääteinen salassapitovelvollisuus.

Rekisterin sisältö on sähköisessä Gruppo-järjestelmässä, joka on salasanalla suojattu. Tietoaineistojen käsittely edellyttää pääkäyttäjän myöntämää käyttäjätunnusta. Sähköiseen aineistoon on pääsy vain siihen oikeutetulla työntekijällä.

Evästeiden käyttö

Julkinentaide.fi-sivustolla käytetään evästeitä. Käytämme sivustolla Google Analytics -seurantaohjelmaa, joka hyödyntää evästeitä. Evästeiden käytöllä seuraamme muun muassa sivustomme kävijämääriä ja käyttäjien toimintaa sivustollamme. Lisätietoja Google Analytics -seurantaohjelmasta ja evästeistä

Keräämme kaikki sivustolla käytettävät evästeet anonyymisti. Google Analytics -kävijäseurannan kautta näemme esimerkiksi, kuinka monta ihmistä on käynyt sivustolla ja mitä sivuja he ovat selanneet, mutta edellä mainittuja tietoja ei koskaan yhdistetä toisiin rekistereihin, jolloin henkilötiedot pysyvät anonyymeinä.

Voit halutessasi estää Google Analyticsin evästeiden käytön muokkaamalla selaimesi asetuksia tai vaihtoehtoisesti lataamalla Google Analytics Opt-out lisäosan selaimeesi.

Rekisteröidyn oikeudet

Rekisteröidyllä on oikeus pyytää rekisterinpitäjää poistamaan rekisteröityä koskevat henkilötiedot, ellei laki edellytä henkilötietojen säilyttämistä (mm. kirjanpitolaki). Kun henkilötietojen käsittely perustuu oikeutettuun etuun, rekisteröidyllä on oikeus vastustaa tietojensa käsittelyä. Milloin tietojen käsittely perustuu henkilön antamaan suostumukseen, hänellä on oikeus peruuttaa antamansa suostumus.

Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa, mitä häntä koskevia tietoja Suomen Taiteilijaseuran sidosryhmärekisteriin on tallennettu. Tarkastuspyyntö tulee tehdä kirjallisesti osoitteeseen Iso Roobertinkatu 3–5 A 22, 00120 Helsinki.

Rekisterinpitäjä tarkistaa rekisteröidyn henkilöllisyyden kuvallisella henkilötodistuksella tarkastuspyynnön saapumisen jälkeen. Tarkastus tapahtuu rekisterinpitäjän toimitiloissa ennen tietojen luovuttamista. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti kuukauden kuluessa).

Rekisteröity voi päivittää omia perustietojaan olemalla yhteydessä Suomen Taiteilijaseuraan sähköpostilla aaf@artists.fi. Rekisteröidyn henkilöllisyys voidaan tarkastaa taustakysymyksien avulla.

Siltä osin kuin rekisteröity tai käyttäjä voi toimia itse, hänen on ilman aiheetonta viivytystä, saatuaan tiedon virheestä tai, virheen itse havaittuaan, oma-aloitteisesti oikaistava, poistettava tai täydennettävä rekisterissä oleva, tai muun palvelun tarkoituksen vastainen, virheellinen, tarpeeton, puutteellinen tai vanhentunut tieto.

Korjauspyynnön voi tehdä myös allekirjoitetulla asiakirjalla tai muulla tavalla varmennetusti. Rekisteröidyn henkilöllisyys tarkistetaan kuvallisesta henkilötodistuksesta, jos se on tarpeen ennen korjaamista tai poistamista.