På den här sidan hittar du tillgänglighetsutlåtandet för webbplatsen julkinentaide.fi och Konstnärsgillet i Finland rf:s dataskyddsbeskrivning.

Tillgänglighetsutlåtande

Detta tillgänglighetsutlåtande gäller webbplatsen julkinentaide.fi och har uppgjorts 19.3.2021.

Konstnärsgillet i Finland ansvarar för denna webbplats. Förbundet har för avsikt att garantera att webbplatsen är tillgänglig i enlighet med gällande lagstiftning.

Tjänstens tillgänglighet har genomförts av den externa organisationen Grok-IT.

Tillgänglighetsutlåtandet anknyter till lagen om tillhandahållande av digitala tjänster och Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2016/2102

Webbplatsens tillgänglighetsstatus

Webbplatsen uppfyller delvis kraven i tillgänglighetsdirektivet.

Brister i tillgängligheten

Webbplatsen har för närvarande följande brister i sin överensstämmelse med riktlinjerna för tillgänglighet till webbinnehåll (WCAG 2.1 nivå A och AA).

2. Oproportionell börda

Alla PDF-bilagor på webbplatsen uppfyller ännu inte tillgänglighetskraven. Vissa av bilagorna har upprättats före den 23 september 2019. Bilagorna kommer att anpassas enligt tillgänglighetskraven snarast möjligt, men det kan fortfarande finnas otillgängliga filer på webbplatsen.

Vid behov kan användare separat be om att få bilagor och annat icke-tillgängligt material i tillgänglig form genom att kontakta aaf@artists.fi.

Respons på tillängligheten

Har du upptäckt en tillgänglighetsbrist på vår webbplats? Underrätta oss om den, så gör vi vårt bästa för att avhjälpa bristen.

Du kan ge respons på webbplatsens tillgänglighet genom att skicka ett e-postmeddelande till aaf@artists.fi.

Tillsynsmyndighet

Om du upptäcker problem med webbplatsens tillgänglighet ber vi att du först skickar respons till oss, då vi är webbplatsens administratör. Det kan ta upp till 14 dagar innan du får ett svar.

Om du inte är nöjd med det svar du får, eller om du inte får något svar alls inom två veckor, kan du göra en anmälan hos Regionförvaltningsverket i Södra Finland. På webbsidan för Regionförvaltningsverket i Södra Finland finns ingående information om hur man gör en sådan anmälan och hur ärendet behandlas.

Tillsynsmyndighetens kontaktinformation

Regionförvaltningsverket i Södra Finland
Enheten för tillgänglighetstillsyn
www.saavutettavuusvaatimukset.fi
saavutettavuus(at)avi.fi
Telefonnummer växeln 0295 016 000

Register- och dataskyddsbeskrivning

Den personuppgiftsansvarige för webbplatsen Julkinentaide.fi, Konstnärsgillet i Finland, iakttar EU:s allmänna dataskyddsförordning 2016/679 ("GDPR"), som trädde i kraft den 25 maj 2018. Vi behandlar endast personuppgifter för vilka behandlingen är grundad med stöd av kundrelationen, avtal, webbplatsens användning, lagstadgade skyldigheter eller personens samtycke.

Denna dataskyddsbeskrivning är förenlig med artikel 13 i EU:s allmänna dataskyddsförordning 2016/679.

Register

Webbtjänsten julkinentaide.fi som administreras av Konstnärsgillet i Finland

Personuppgiftsansvarig

Suomen Taiteilijaseura – Konstnärsgillet i Finland
FO-nummer 0117013-2                                             
Stora Robertsgatan 3-5 A 22, 00120 Helsingfors, Finland       
E-post: aaf@artists.fi
Telefon: +358 50 5432 545

Ansvarig person för ärenden som gäller registret
Verksamhetsledare Annukka Vähäsöyrinki
E-post: aaf@artists.fi
Telefon: +358 50 5432 545

Syfte och rättslig grund för behandling av personuppgifter

Behandlingen av personuppgifter baseras, beroende på person, antingen på samtycke av den registrerade, på avtal eller på berättigat intresse som den registrerade erhållit (kundrelation, medlemskap).

Formuläret för prenumeration av nyhetsbrevet på webbplatsen Julkinentaide.fi leder användaren till formuläret för prenumeration av nyhetsbrev som Konstnärsgillet i Finland administrerar. Behandlingen av personuppgifter som samlas in via formuläret baseras alltid på den registrerades samtycke (användningen av formulär är frivillig).

Intressentregistret för Konstnärsgillet i Finland innehåller personuppgifter som hänför sig till föreningens verksamhet. Uppgifterna behandlas för att tillhandahålla avtalade tjänster, leverera tjänster och produkter till intressenter, utveckla produkter och tjänster, hantera och utveckla relationer med intressenter och för statistiska ändamål.

Uppgifterna kan användas för marknadsföring, direktmarknadsföring och riktad marknadsföring till en medlem av intressentgruppen. Personen har rätt att förbjuda direktmarknadsföring som riktas till personen. Förbudet lämnas skriftligen till den personuppgiftsansvarige.

Uppgifter används inte för automatiserat beslutsfattande eller profilering.

Registers datainnehåll

I intressentregistret kan behandlas bland annat följande uppgifter som är nödvändiga för registrets syfte: Förnamn, Efternamn, Befattning, Kontaktinformation (adress, telefonnummer, e-postadress), Företag/organisation, Bransch.

Uppgifterna sparas så länge som personen innehar den befattning på grundval av vilken hans eller hennes uppgifter fördes in i registret. Föråldrade uppgifter tas bort antingen på personens egen begäran eller på grundval av regelbundna kontroller i slutet av kalenderåret.

Med formuläret för prenumeration på nyhetsbrev samlas följande personuppgifter in som nyhetsbrevets prenumerant lämnats in: namn, organisation, e-postadress, telefonnummer. Vi förvarar personuppgifter som samlas in med prenumerationsformuläret så länge som det är nödvändigt för att skicka ut nyhetsbreven.

Dessutom samlar vi in följande anonymiserade personuppgifter med hjälp av analysverktygen på webbplatsen julkinentaide.fi

Uppgifter om användningen av webpplatsen och surfning på webbplatsen

Identifierande uppgifter för den enhet som används

Vi samlar in denna information för att utveckla vår kommunikation. Vi sparar anonymiserade personuppgifter som samlats in med analysverktyg i 38 månader. De anonymiserade uppgifterna kan inte kopplas till någon specifik person.

Regelmässiga datakällor

Personuppgifter samlas in från den registrerade eller från offentliga datakällor.

Utlämnande av personuppgifter

Inga individualiserade personuppgifter lämnas ut till tredje part, med undantag för överföring av uppgifter i syfte att skicka nyhetsbrev enligt definitionen nedan eller för utlämnande till offentliga myndigheter i enlighet med lagen.

Anonymiserade personuppgifter kan komma att lämnas ut till tredje part, t.ex. analyspartners.

Överfäring av uppgifter utanför EU eller EES

Konstnärsgillet i Finland använder det finländska företaget Gruppo Software Oy:s australiensiska e-posttjänst Campaign Monitor för sin nyhetsbrevskommunikation, vilket innebär att personuppgifter överförs till ett land utanför Europeiska unionen. Personuppgifterna skyddas dock i enlighet med kraven i personuppgiftslagen.

Principer för skyddet av registet

Endast den personuppgiftsansvariges personal och underleverantörer har åtkomst till individualiserade personuppgifter. Den personuppgiftsansvarige säkerställer att personer som har behörighet att behandla personuppgifter förbundit sig att iaktta tystnadsplikt eller omfattas av en lämplig lagstadgad tystnadsplikt.

Registrets innehåll lagras i det elektroniska Gruppo-systemet, som är skyddat med lösenord. Behandlingen av datafilerna kräver ett användar-ID som utfärdats av administratören. Endast behöriga medarbetare har tillgång till det elektroniska materialet.

Användning av kakor

Webbplatsen Julkinentaide.fi använder kakor. Vi använder Google Analytics på vår webbplats, som utnyttjar kakor. Genom att använda kakor följer vi upp bland annat hur många som besöker vår webbplats och vad de gör på webbplatsen. Läs mer om Google Analytics och kakor

Vi samlar in alla kakor som används på webbplatsen anonymt. Genom Google Analytics besökarspårning kan vi till exempel se hur många som har besökt webbplatsen och vilka sidor de har bläddrat, men ovanstående information kopplas aldrig till andra register, vilket innebär personuppgifterna förblir anonyma.

Du kan välja bort kakorna för Google Analytics genom att redigera dina webbläsarinställningar eller, alternativt, genom att ladda ner tilläggsdelen Google Analytics opt-out till din webbläsare.

Den registrerades rättigheter

Den registrerade har rätt att begära att den personuppgiftsansvarige tar bort personuppgifter som gäller den registrerade, såvida inte lagen kräver att personuppgifterna bevaras (t.ex. bokföringslagen). Då behandlingen av personuppgifter grundar sig på berättigat intresse har den registrerade rätt att invända mot behandlingen av hans eller hennes uppgifter. Om behandlingen baseras på personens samtycke har personen rätt att återkalla sitt samtycke.

Den registrerade har rätt att kontrollera vilka uppgifter om honom eller henne som har lagrats i intressentregistret för Konstnärsgillet i Finland. Begäran om kontroll ska lämnas skriftligen till adressen Stora Robertsgatan 3–5 A 22, 00120 Helsingfors, Finland.

Den personuppgiftsansvarige kontrollerar den registrerades identitet med ett identitetsbevis med fotografi efter att begäran om kontroll lämnats in. Kontrollen sker i den personuppgiftsansvariges lokaler innan uppgifterna lämnas ut. Den personuppgiftsansvarige svarar kunden inom den tidsfrist som anges i EU:s allmänna dataskyddsförordning (i regel inom en månad).

Registrerade kan uppdatera sina grundläggande uppgifter genom att kontakta Konstnärsgillet i Finland via e-post aaf@artists.fi. Den registrerades identitet kan kontrolleras med hjälp av bakgrundsfrågor.

Till den del som den registrerade eller användaren kan agera på eget initiativ ska han eller hon utan onödigt dröjsmål, efter att ha informerats om ett fel eller efter att ha upptäckt ett fel, på eget initiativ rätta, ta bort eller komplettera all felaktig, onödig, bristfällig eller föråldrad information i registret eller information som är oförenlig med något annat av registrets syften.

Begäran om rättelse kan också göras med en undertecknad handling eller på annat bevisligt sätt. Den registrerades identitet kontrolleras med en identitetshandling med fotografi, om detta är nödvändigt före korrigering eller radering av uppgifter.