Tävlingstjänster

Konstnärsgillet har en tävlingssakkunnig som vägleder beställare av offentlig konst under hela upphandlingsprocessen, från att hitta en lämplig tävlings- eller beställningsmodell till att välja en konstnär och informera om det. Vi ansvarar också för att utse konstnärsmedlemmar till juryer och prisnämnder i konsttävlingar.


Vi erbjuder beställare av konst skriftliga regler för öppna tävlingar och inbjudningstävlingar. Dessa regler erbjuder en flexibel grund för att ordna konsttävlingar av olika slag och storlek. Vi har också utvecklat anvisningar för parallell beställning av skisser och för portfolioansökan för beställare och konstnärer.
När Konstnärsgillets tävlingsregler och anvisningar används i ett konstprojekt, är detta ett tecken på professionalism, hög konstnärlig kvalitet och rättvis behandling av konstnärer i beställningsprocessen.

På denna webbplats delar vi endast information om tävlingar och tävlingar som följer reglerna eller anvisningarna för Konstnärsgillet i Finland, Statens konstverkskommission, Ornamo eller SAFA.

Öppen tävling

I en öppen tävling inbjuds fler än en konstnär att lämna in ett förslag till samma konstnärliga planeringsobjekt, och det finns ingen gräns för antalet deltagare. 

En öppen tävling är en bra lösning när man önskar få ett stort antal konstverksförslag och alternativa lösningsmodeller för en konstupphandling. Deltagande i en öppen tävling sker anonymt, och därför kan det hända att man hittar en ny och till och med överraskande konstnär som genomför konstverket. Syftet med tävlingen är att få färska infallsvinklar, positiv synlighet och publicitet.

Tävlingsperioden för en öppen tävling är 4–12 månader.

Inbjudningstävling

En inbjudningstävling skiljer sig från en öppen tävlingen genom att det endast är vissa konstnärer som personligen inbjudits av beställaren som deltar i tävlingen. Fördelarna med en inbjudningstävling är att kostnaderna är lägre än för en öppen tävling och tävlingsperioden är kortare. Dessutom är det möjligt att presentera konstprojektet och platsen där konstverket kommer att placeras för de inbjudna konstnärerna. En inbjudningstävling är ett välfungerande alternativ i projekt där tävlingens objekt är tydlig och begränsad.

Innan inbjudningstävlingen öppnas, bereder tävlingens arrangör tävlingsprogrammet, budgeten och tidsplanen, väljer ut de konstnärer som ska bjudas in och ber om deras samtycke till deltagande i tävlingen.

Tävlingsperioden för en inbjudningstävling är 2–4 månader.

Portfolioansökan

Portfolioansökan i anslutning till offentlig konst skiljer sig från alternativen ovan genom att denna metod gör det möjligt för beställaren att hitta en professionell konstnär för ett konstprojekt. Fördelen med portfolioansökan är att sökprocessen blir enklare eftersom konstnärerna inte behöver skicka utkast till konstverk. Tröskeln för att delta i portfolioansökan är lägre för konstnären, och samtidigt får beställaren information om en större grupp konstnärer bland vilka beställaren kan välja. 

Vid portfolioansökan skickar konstnärerna in portfolior som presenterar deras kunnande genom existerande konstverk som de genomfört. Portfolierna ska skickas in enligt anvisningarna för utlysningen. Det gäller att reservera minst tre veckor för hela förfarandet för portfolioansökan. Den arbetsgrupp eller person som ansvarar för valet av konstnär utifrån portfolierna ska ha sakkunskap inom bildkonst och offentlig konst.

Efter portfolioansökan börjar den faktiska planeringen av konstverket. Portfolioansökan kan följas antingen av en direkt beställning av ett konstverk av den konstnär som valts ut genom portfolioansökan, en inbjudningstävling eller en beställning av parallella skisser. 

Beställning av parallella skisser

Beställning av parallella skisser är en konstupphandlingsmodell där några professionella konstnärer samtidigt får i uppdrag att ta fram en skiss för samma konstnärliga planeringsobjekt. 

Som upphandlingsmodell bygger den parallella skissbeställningen på dialog mellan beställaren och konstnären. Målet är att ta fram en intressant skiss som kan användas som underlag för en beställning av ett konstverk. Under skissprocessen kan konstnären diskutera sina idéer med uppdragsgivaren, konstarbetsgruppen eller utsedda sakkunniga, om konstnären så önskar. När beställning av parallella skisser används, är det rekommenderat att anlita kompetensen hos sakkunniga och konstkoordinatorer som är specialiserade på konstprojekt inom offentlig konst. 

Skissfasen pågår i 2–4 månader, och de deltagande konstnärerna träffar konstarbetsgruppen eller dess utsedda representanter under denna period. De största kostnaderna för arrangören av en beställning av parallella skisser är de arvoden som betalas till konstnärerna och till konstarbetsgruppens konstnärsmedlemmar.

Direkt beställning

Det är också möjligt att beställa ett offentligt konstverk direkt från en lämplig konstnär. Att beställa direkt från konstnären är ett alternativ till exempel när beställaren har en klar uppfattning om konstverkets art och stil och det råder enighet om valet av konstnär. Direktupphandling är också ett förmånligt och snabbt sätt att upphandla konst. 

Innan beställaren fattar ett slutligt beslut kan beställaren be om att få en skiss av den konstnär som beställaren valt. Konstnären får alltid ett separat överenskommet arvode för att göra upp skissen. I detta fall är det viktigt att notera att när ett konstverk beställs direkt av en konstnär är det uteslutet att be om skisser av mer än en konstnär.

När ett konstverk beställs direkt av en konstnär ska ett utkasts- och beställningsavtal ingås med konstnären. När avtalet upprättas kan man använda Konstnärsgillets i Finland modellavtal som grund.
När beställaren väljer konstnär till sitt projekt lönar det sig att använda följande informationskällor som stöd: konstnärernas webbplatser, Bildkonstnärsmatrikeln, konstbanken Taide rakentamisessa och verksamheten i Konstnärsgillets medlemsförbund (Muu ry, Finska Skulptörförbundet, Finlands Konstgrafiker, Målarförbundet och Fotokonstnärernas förbund).