På den här sidan har vi samlat förklaringar till begrepp som gäller procentprincipen och offentlig konst

Enprocentsprincipen

Principbeslut om att använda en del av budgeten för ett byggnadsprojekt till konst.

Enprocentsprincipen innebär att cirka 1 procent av budgeten för byggnadsprojektet går till konst. I dag finns det flera finansieringsmodeller för att genomföra principen.

Enprocentsprincipen genomförs vanligtvis genom ett planläggnings- eller finansieringsbeslut av kommunen. Den kan till exempel ställas som villkor för överlåtelse av en tomt. Principen lämpar sig för ny- och ombyggnad, kompletterande byggnad och infrastrukturbyggnad.

Konst som genomförts i enlighet med enprocentsprincipen kallas ibland för procentkonst eller procentkonstverk.


Fondmodellen

En finansieringsmodell för ett konstprojekt där en viss andel av byggkostnaderna samlas in från byggherrarna i ett specifikt område (t.ex. ett bostadsområde) till en gemensam fond. Förutom permanenta och tillfälliga konstverk kan fonden också finansiera olika kulturevenemang. Läs mer om fondmodellen


Infrastrukturbyggande

Termen avser byggandet av infrastruktur, till exempel trafikleder, gårdskonstruktioner och kommunalteknik. Enprocentsprincipen kan också användas vid infrastrukturbyggande.

Konst i den byggda miljön

Termen avser alla konstverk som finns i den byggda miljön, dvs. i byggnader, stadscentra och grönområden samt längs trafikleder.


Konstnärsbank, konstbank

En konstnärsbank (eller konstbank) är en elektronisk plattform där intresserade konstnärer kan lämna sina uppgifter eller sin portfolio så att beställaren kan ta kontakt.

Konstnärsbanken kan inte användas för att begära skisser från konstnärer för ett aktuellt planeringsobjekt utan en separat skissavgift. Observera dessutom att när man samtidigt ber att två eller flera konstnärer lämnar in ett förslag till samma konstnärliga planeringsobjekt, är det fråga om en konsttävling.

Kontaktuppgifter till bildkonstnärer hittar du i Bildkonstnärsmatrikeln. Kontaktuppgifter till formgivare och konstindustriella konstnärer finns i tjänsten finnishdesigners.fi. Ta också del av konstbanken Taide rakentamisessa. 


Konstprogram

Ett konstprogram är en plan för en region eller en helhet (t.ex. ett bostadsområde). Planen definierar hur konst ska genomföras där. Läs mer om konstprogram


Konstskyldigheten i villkoren för tomtöverlåtelse

En finansieringsmodell för konstprojekt, där kommunen genom sitt beslut ställer upp som villkor för överlåtelse av en tomt att byggherren använder en del av byggkostnaderna för att skaffa konst. I detta fall överförs genomförandet av kommunens beslut om enprocentsprincipen till byggherren. Modellen har tillämpats i Finland bland annat i Arabiastrandens bostadsområde i Helsingfors och i Penttilänranta i Joensuu. Läs mer om konstskyldigheten i villkor för tomtöverlåtelse


Konsttävling, bildkonsttävling

När man samtidigt ber två eller flera konstnärer att lämna ett förslag som gäller samma konstnärliga planeringsobjekt, är det fråga om en konsttävling.

Tävlingar i bildkonst ordnas i samarbete med Konstnärsgillet i Finland. Tävlingen följer Konstnärsgillets tävlingsregler, vilket är en förutsättning för att medlemmar i Konstnärsgillets medlemsorganisationer (Muu ry, Finska Skulptörförbundet, Finlands Konstgrafiker, Målarförbundet, Fotokonstnärernas förbund) ska kunna delta i tävlingen eller fungera som dess jurymedlemmar. I tävlingar som anordnas av Statens konstverkskommission iakttas konstverkskommissionens regler.

Tävlingsombudet hos Konstnärsgillet i Finland ger råd om anordnandet av tävlingar för bildkonst. För mer information, se tävlingstjänsterna och tävlingsreglerna.


Miljökonst

Traditionellt avser termen verk som skapats i naturen, t.ex. jordkonstverk och installationskonst, ibland också konstverk av naturmaterial. Numera används begreppet ofta även för konst i den byggda miljön. 


Offentliga och halvoffentliga rum

Med offentligt rum avses platser i staden som är öppna och tillgängliga för alla, t.ex. gator, torg, parker, stränder och idrottsplatser.

En halvoffentlig plats är en plats där allmänhetens tillträde är begränsat. Till exempel köpcentrum, sjukhus och delar av eller alla innergårdar i flerfamiljshus kan vara öppna för allmänheten med vissa begränsningar.


Offentlig konst

Konst på en offentlig eller halvoffentlig plats, antingen utomhus eller inomhus. Ett offentligt konstverk kan finansieras av staten, en kommun eller en privat aktör.

Ett offentligt konstverk kan vara fristående från byggnader (t.ex. en skulptur som står på en piedestal) eller integrerat i byggnader (t.ex. en väggmålning eller ett ljuskonstverk som installerats i byggnadens konstruktioner).

Ett offentligt konstverk kan vara en målning, en skulptur, ett grafiskt konstverk, fotografiskt verk, videoverk, ljus- eller ljudverk, en performance eller en kombination av dessa.


Platsspecifik konst

Ett konstverk som skapats och uppförts för en specifik plats. Ett platsspecifikt konstverk tar hänsyn till det aktuella rummets särdrag, såsom dess fysiska egenskaper och avsedda användning eller till exempel platsens historia.


Tillfälligt konstverk

Ett konstverk som inte är avsett att vara permanent. Syftet med ett tillfälligt konstverk kan till exempel vara att göra byggnadsfasen eller arrangemangen på byggarbetsplatsen mer estetiskt tilltalande. Ett tillfälligt offentligt verk kan användas för att fira ett jubileumsår eller en händelse, eller så kan konstverket från första början vara avsett att vara föränderligt eller förgängligt genom sin natur på grund av konstverkets material eller idé.


Tillämpad konst

Konst som också tjänar ett praktiskt syfte eller fungerar som en del av andra sektorer, till exempel tjänster inom social- och hälsovården.