Päättynyt kilpailu5.9.2023
Vaaranlammen Monitoimitalo / Arkkitehtitoimisto Jorma Paloranta Oy

Rovaniemen kaupunki hakee taiteilijaa tai taiteilijaryhmää toteuttamaan taideteoksia osana Napsun ja Vaaranlammen monitoimitalojen rakennusinvestointeja. Kohteissa taide halutaan tuoda osaksi laadukasta rakentamista. Panostamalla julkiseen taiteeseen Rovaniemen kaupunki edistää uutta rakentamisen kulttuuria, jossa taide nähdään olennaisena osana esteettistä ympäristöä ja alueiden identiteettiä sekä tärkeänä viihtyisyyden ja arvostuksen lisääjänä.

Prosenttitaiteen soveltaminen on otettu mukaan molempien rakennusinvestointien hankesuunnitelmiin. Napsun monitoimitalossa taideteos hankitaan osaksi rakennuksen tiilijulkisivua. Vaaranlammen monitoimitalossa päätöstä teoksen paikasta ei ole vielä toistaiseksi tehty. Teos pyritään sijoittamaan pääsisäänkäynnin tai keskusaulan alueelle. Taidemuotoa ei kummassakaan hankkeessa ole tässä vaiheessa vielä rajattu.

Rovaniemi on kulttuurikaupunki, joka vetää puoleensa ainutlaatuisen tekemisen, pohjoisen ympäristön ja monipuolisen kulttuuritarjonnan ansiosta. Kulttuurin kukoistus vaikuttaa positiivisesti kaupungin vetovoimaisuuteen ja luo potentiaalia kulttuurimatkailun kehittämiseen. Julkinen taide on osa paikallista kulttuuriekosysteemiä ja se edistää omalta osaltaa kaupungin Kulttuuriohjelman 2021-2025 tavoitteita.

Ohjeet portfolion toimittamiseksi

Portfoliohakuun voivat osallistua ammattitaiteilijat ja taiteelliset työryhmät, joilla tulee olla taiteelliseen työskentelyyn soveltuva koulutus ja/tai aktiivinen ja ammattimainen toiminta alalla sekä kyky toteuttaa teos itsenäisesti.

A4-kokoisen Pdf-portfolion tulee esitellä ytimekkäästi hakijan toteuttamia kohteita sekä sisältää ajankohtainen cv, lyhyt esittelyteksti ja valokuvia toteutetuista teoksista perustietojen kera. Taiteilijoilta toivotaan enintään 3–5 teosesittelyä aikaisemmista taideteoksista osana rakennettua ympäristöä. Valokuvien enimmäismäärä on korkeintaan kolme kuvaa per taideteos. Valinnassa tullaan asettamaan erityistä painoarvoa hakijan aiempaan kokemukseen pysyvistä julkisista taideteoksista.

Hakija voi perustella portfoliohakemuksessaan, mitä erityistä juuri hänen taiteellinen työskentelynsä toisi kohteisiin. Perustelujen enimmäispituus on 2000 merkkiä. Lisäksi hakemuksesta tulee käydä ilmi, kumpaan kohteeseen hakija haluaa teoksen toteuttaa (mahdollisuus hakea toteutusta myös molempien osalta). Portfoliohakemukset tulee toimittaa pe 29.9.2023 klo 16.00 mennessä sähköisellä lomakkeella:

https://forms.gle/owLQziR1UXaBepuA6

Valintatyöryhmä päättää saatujen portfolioiden pohjalta ma 16.10.2023 mennessä taiteilijat, joilta teosluonnokset tilataan. Välivaiheena valinnassa voi olla myös taiteilijan henkilökohtainen haastattelu. Valintatyöryhmässä ovat mukana muun muassa monitoimitalojen rehtorit, rakennuskohteiden arkkitehdit, kaupunginarkkitehti sekä Rovaniemen taidemuseon ja Taiteen edistämiskeskuksen julkisen taiteen asiantuntijapalveluiden edustajat.

Portfoliohaun yhteydessä ei vielä oteta vastaan teosluonnoksia eikä teosideoita. Puutteelliset tai myöhässä saapuneet portfoliot jätetään käsittelemättä.

Portfolioiden perusteella kutsutaan 2 taiteilijaa tai työryhmää / kohde laatimaan teosehdotus eli osallistumaan rinnakkaiseen luonnostilaukseen. Kaksivaiheisessa haussa noudatetaan Suomen Taiteilijaseuran ohjeistusta. Rinnakkaiseen luonnosvaiheeseen kutsuttaville taiteilijoille tarjotaan yksityiskohtaisempaa tietoa kohteiden teknisistä reunaehdoista.

Portfolion tekijänoikeus säilyy taiteilijalla. Portfoliohaun järjestäjällä ei ole oikeutta käyttää, julkaista tai muutoin hyödyntää portfoliohakuun jätettyä materiaalia tai niistä otettuja kuvia, eikä siirtää oikeuksia eteenpäin kolmansille. Portfolion sisältävän tekijänoikeuden käytöstä sovitaan aina erikseen tekijää edustavan Kuvasto ry:n tai tekijän kanssa.

Portfoliohaun järjestäjä käsittelee hakuun osallistuneiden henkilötietoja EU:n ja kansallisen tietosuojalainsäädännön mukaisesti haun toteuttamiseksi. Henkilötietoja ei luovuteta kolmansille osapuolille eikä käytetä muihin tarkoituksiin. Henkilötiedot kerätään rekisteröidyltä itseltään portfoliohakuun osallistumisen yhteydessä. Henkilötiedot poistetaan viimeistään, kun taidehanke on kokonaisuudessaan päättynyt, eikä henkilötiedoilla ole enää käyttötarvetta.

Portfoliohaussa noudatetaan Suomen Taiteilijaseuran ohjeistusta

Alustava toteutusaikataulu

Valitulla taiteilijalla on aikaa teosluonnoksen toimittamiseen kaksi kuukautta. Luonnospalkkio on 3000€ (ALV 0%). Päätös varsinaisen teoksen toteuttamisesta tehdään luonnosvaiheen valmistuttua, arviolta joulukuussa 2023. Tarkempi aikataulu vahvistetaan osapuolten välillä teosluonnoksen tilaamisen yhteydessä. Sekä teosluonnoksesta että teoksen varsinaisesta toteutuksesta tehdään osapuolten välillä erillinen toteuttamissopimus. Lopullisten teosten tulee molempien kohteiden osalta olla valmiina viimeistään elokuussa 2025. Tilaaja varaa itselleen oikeuden olla toteuttamatta teosta teknisistä tai taloudellisista syistä johtuen.

Kohteet

Napsun monitoimitalo on päätetty rakentaa, koska osa alueen nykyisistä koulurakennuksista on vanhoja, eivätkä ne enää sovellu koulukäyttöön. Monitoimitalon ideana on taata oppilaalle yhtenäinen koulupolku alkuopetuksesta peruskoulun päättövaiheeseen ja mahdollistaa perheille palveluja samassa pihapiirissä. Taloon tulee peruskoulu, nuorisotilat, vapaa-ajan palveluja (liikuntaa, kulttuuria), kansalaisopiston ja seurakunnan toimintaa sekä kerhoja.

Napsun monitoimitalon budjetti on noin 39 miljoonaa euroa. Monitoimitalon uudisrakennus on suunniteltu otettavan käyttöön elokuussa 2025, jolloin monitoimitalo aloittaa toimintansa. Hanke toteutetaan allianssimallilla. Tässä uudenaikaisessa toteutusmuodossa hankkeen keskeiset osapuolet eli tilaaja, suunnittelijat ja toteuttaja(t) muodostavat yhteisen organisaation eli allianssin. Osapuolet vastaavat yhdessä hankkeen suunnittelusta, tavoitteista ja toteutuksesta. Monitoimitalo kokonaisuuteen kuuluu peruskorjattava Nivavaaran koulu, josta on suora yhteys uudisrakennukseen. Peruskorjaus on suunniteltu valmistuvan kesällä 2026.

Uusi Vaaranlammen monitoimitalo puolestaan on tarkoitus rakentaa vanhan purettavan Vaaranlammen peruskoulun ja 6-ryhmäisen päiväkodin paikalle. Monitoimitaloon on tarkoitus sijoittaa 3-sarjainen alakoulu ja 8-ryhmäinen päiväkoti. Lisäksi monitoimitaloon sijoittuu monipuolisesti kuntalaisten palveluita, kuten neuvola, oppilasterveydenhuolto, kirjasto ja nuorisopalvelut. Uuden monitoimitalon rakentaminen on tarkoitus aloittaa syksyllä 2023 ja monitoimitalon on tarkoitus valmistua vuoden 2025 aikana. Tavoitteellinen hankekoko on 7 380 brm2 ja koko hankkeen kustannukset ovat noin 23,52 M€ (alv 0 %). Kustannuksissa on huomioitu uudisrakentaminen, nykyisten rakennusten purkukustannukset sekä ensikertainen kalustaminen.

Uusi monitoimitalo tulee palvelemaan laajasti Korkalovaaran alueen oppilaita ja asukkaita. Pelkästään alakoulun oppilaita uudessa rakennuksessa tulee olemaan liki 350. Koulurakennuksen piha-alue palvelee monipuolisesti eri liikuntamuotoja ja tontille tulee sijoittumaan mm. skeittiparkki, juoksurata, tekonurmikenttä ja kaukalo. Piha-alueen liikunnallisuus on yksi kantavista teemoista koko rakennushankkeessa.


 

Napsun Monitoimitalo / Arkkitehdit Rudanko + Kankkunen Oy
Napsun Monitoimitalo / Arkkitehdit Rudanko + Kankkunen OyAlustava budjetti

Napsun taideteoksen kokonaishankintabudjetti on 79 100,00 euroa (ALV 0%) sisältäen kohteen teknisen ja taiteelliseen toteuttamisen sekä projektiin liittyvät matkakustannukset.

Vaaranlammen taideteoksen kokonaishankintabudjetti on 65 900,00 euroa (ALV 0%) sisältäen kohteen teknisen ja taiteelliseen toteuttamisen sekä projektiin liittyvät matkakustannukset.

Valituille taiteilijoille maksetaan palkkio teosluonnoksesta sekä teoksen varsinaisesta toteuttamisesta. Lisäksi teoksen toteuttamisvaiheessa korvataan aiheutuneet matkakustannukset osapuolten välillä tarkemmin sovittavien paikan päällä tehtävien toimenpiteiden osalta.

Taiteilijoilla on oltava mahdollisuus laskuttaa palkkiot ja kulut. Laskuttajan täytyy olla oikeustoimikelpoinen kaupparekisteriin merkitty yhteisö kuten toiminimi, avoin yhtiö, kommandiittiyhtiö, osuuskunta tai osakeyhtiö tai yhdistys- / säätiörekisteriin merkitty yhdistys tai säätiö. Laskuttajan tulee kuulua ennakkoperintärekisteriin ja tarvittaessa myös työnantajarekisteriin. Jos laskuttaja on yksityinen elinkeinonharjoittaja tulee hänen toimittaa YEL-todistus laskun liitteenä.

Taideteosten hankintaan on saatu tukea Taiteen edistämiskeskukselta.

Lisätiedot

Matti Selin
Projektipäällikkö
Vapaa-ajan / ikäihmisten palvelut + 358 16 322 6045
+ 358 40 628 1928 matti.selin@rovaniemi.fi www.rovaniemi.fi